Certifikim

Te gjitha nivelet gjuhesore qe ndiqen prane qendres tone certifikohen me vleresimet perkatese.

Certifikatat e leshuara nga qendra sherbejne si deshmi gjuhe per punesim,shkollim dhe kualifikim gjuhesor.